28 september 2015

BGH: Lindts sjokoladebjørner innpakket i gullpapir innebærer ikke inngrep i Haribos ordmerke GOLDBÄREN

Bundesgerichtshof avsa 23.9.2015 dom hvor det ble slått fast at salg og markedsføring av Lindts sjokoladebjørner innpakket i gullpapir ikke innebærer inn­grep i Haribos ord­merke GOLDBÄREN. (Dommen er ennå ikke tilgjengelig, men BGH har sendt ut en pressemelding)

Haribo selger og markedsfører vingummibjørner under navnet GOLDBÄREN, og er innehaver av ordmerkene GOLDBÄR (gullbjørn) og GOLDBÄREN (gullbjørner). Lindt selger og markedsfører sjokoladefigurer innpakket i gullpapir. Mest kjent er muligens sjokoladekaninene, men Lindt selger også sjokoladebjørner i gullpapir.

Deler av nyhetsdekningen av saken (eks. BBC) kan gi det feilaktige inntrykk at saken dreier seg om forvekslbarhet mellom Haribos gul(l)fargede vingummibjørner og Lindts bjørner pakket i gullpapir. Dette er ikke riktig. Hovedspørsmålet i saken var om det forelå  forvekslbarhet mellom Haribos registrerte ordmerke GOLDBÄREN og Lindts sjokoladebjørner pakket i gullpapir – altså en sammenligning mellom et ord, og de assosiasjoner dette gir, og en tredimensjonal figur. Dette innebar at den relevante sammenligningen måtte foretas mellom figuren og ordmerket, ikke mellom figuren og produkter som ble solgt under merket GOLDBÄREN, typisk gule  vingummibjørner.

Sammenligning bjørn v. bjørn er uten betydning for
inngrepsvurderingen for ordmerket GOLDBÄREN.
BGH la til grunn at en forvekslbarhet mellom et ordmerke og en tredimensjonal figur måtte bestå i forvekslbarhet knyttet til meningsinnholdet. («Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt») Dette innebar at det registrerte ordmerket var den nærliggende betegnelsen på den påståttt inngripende figuren. Her måtte man imidlertid anvende en streng standard, fordi et ordmerke ellers kunne innebære et monopol på en hel produktgruppe.

Dette var ikke tilfellet, da de mest nærliggende betegnelsene på Lindts sjokoladebjørn snarere var «teddy», «sjokoladebjørn» og «sjokolade-teddy». Haribo hadde riktignok også registrerte merket GOLD-TEDDY. Dette var imidlertid gjort etter at Haribo ble klar over at Lindt var i ferd med å lansere sin sjokoladebjørn på markedet. Å håndheve dette merket overfor Lindt ville derfor være i strid med god forretningsskikk (wettbewerbswidrige Behinderung), jf. den tyske Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) § 4 nr. 10. (som tilsvarer den norske markedsføringsloven)

Haribos registrerte figurmerke
Haribo hadde også registrert et figurmerke, bestående av en gul bjørn. Men heller ikke denne kunne anses forvekslbar med Lindts sjokoladebjørn. Til sist hadde Haribo fremmet krav etter UWG § 4 nr. 9 (som dels tilsvarer den norske markedsføringsloven § 30) om at Lindts sjokoladebjørn utgjorde en produktetterligning av med Haribos gule vingummibjørn.  Heller ikke dette kravet nådde frem.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen er egnet til å illustrere at også sammenligningsvurderingen i varemerkeretten – i likhet med de øvrige immaterialrettighetene – forutsetter en form for abstraksjonsvurdering. Registrering eller innarbeidelse av et ordmerke verner for eksempel ikke bare mot identisk eller forvekslbar utnyttelse av et registrert ordmerke i form av andre ord eller sammensetninger av ord, men også andre tegn som omfattes av meningsinnholdet til dette ordet. I norsk rett har dette særlig vært drøftet knyttet til spørsmål om motivbeskyttelse, dvs. knyttet til beskyttelse av motiv gjengitt i figurmerker eller kombinerte merker, for eksempel Pumas puma. (se for eksempel Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett 2011 s. 404-407) 

Som BGH også påpeker, er det imidlertid grunn til å utvise forsiktighet når det gjelder forveksling med tredimensjonale figurer. I motsatt fall vil et halvveis beskrivende merke som GOLDBÄREN innebære et monopol på en hel produktgruppe. I så fall må det være snakk om et sterkere merke en GOLDBÄREN, og hvor risikoen for forveksling er mer åpenbar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar