20 juni 2022

Hvor blir det av endringene i varemerkeloven?

6. desember 2020 vedtok stortinget lov 6. desember 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.). Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt endringene her, her og her. Endringsloven fra 2020 er per dette innleggets dato ikke trådt i kraft. Det er heller ikke ventet at endringsloven vil tre i kraft 1. juli. Hvorfor lar ikrafttredelse vente på seg? 

Bakgrunnen for endringene i varemerkeloven er dels det nye varemerkedirektivet vedtatt i 2015 (direktiv EU 2015/2436), som erstatter det gamle varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF). Som nærmere forklart nedenfor, er nettopp det nye varemerkedirektivet årsaken til manglende ikrafttredelse av endringsloven. 

EFTA-statene vedtok 7. februar 2020 å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen. Dette vedtaket er imidlertid foreløpig ikke gjeldende, og det er dermed fortsatt det gamle varemerkedirektivet som er inntatt i EØS-avtalen. Årsaken er at vedtaket først blir gjeldende, og med det direktivet inntatt i EØS-avtalen, når Norge, Island og Liechtenstein løfter sine konstitusjonelle forbehold, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1. Status er at Norge og Island har løftet sine konstitusjonelle forbehold, men ikke Liechtenstein. Liechtenstein har derimot gitt beskjed om at de det nye varemerkedirektivet heller ikke kan tre i kraft midlertidig etter EØS-avtalen artikkel 103 nr. 2. Med andre ord venter vi på Liechtenstein. 

Prosessen med å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen kan sammenfattes slik:

Fordi det nye varemerkedirektivet foreløpig ikke er inntatt i EØS-avtalen, utsettes ikrafttredelse av de norske lovendringene for å implementere direktivet. Siden det gamle varemerkedirektivet gjelder for EFTA-statene frem til det nye varemerkedirektivet er inntatt i EØS-avtalen, er det et poeng at endringene på EØS-nivå skjer forut for endringene i nasjonal rett, jf. også Norges plikt til å gjennomføre rettsakter inntatt i EØS-avtalen etter EØS-avtalen artikkel 7. Det er derfor grunn til å tro at endringene i den norske varemerkeloven først vil tre i kraft etter at det nye varemerkedirektivet er inntatt i EØS-avtalen.

Oppsummert har endringene i varemerkeloven ikke har trådt i kraft fordi det gjenstår at Liechtenstein løfter sitt konstitusjonelle forbehold for å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen. Det er ukjent når Liechtenstein vil løfte sitt konstitusjonelle forbehold, og med det også ukjent når endringene i varemerkeloven vil tre i kraft.

Når Liechtenstein meddeler at de har løftet sitt konstitusjonelle forbehold, vil det nye varemerkedirektivet inntas i EØS-avtalen med virkning fra "den første dag i den annen måned" etter meddelelsen, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1. Endringene i varemerkeloven trolig vil tre i kraft på samme tid eller like etter at direktivet inntas i EØS-avtalen.

Oppdatering per mars 2023: Liechtenstein løftet sitt konstitusjonelle forbehold den 8. november 2022. Varemerkedirektivet ble implementert i EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 2023. Endringsloven trådte i kraft 1. mars 2023.