30 september 2015

Har dere mere potetgull; ja, det har vi faktisk - POTETGULL har ikke særpreg som varemerke

Potetgull® Potetgull
Oslo tingrett traff 30.9.2015 dom i sak mellom Orkla (som markedsfører Kims) og Estrella Maarud Brands og Maarud AS (Maarud) knyttet til gyldigheten av Maaruds registrerte varemerke POTETGULL. Tingretten slo fast at «potetgull» både manglet særpreg og måtte anses beskrivende for potetskiver stekt i olje. Varemerket POTETGULL ble derfor kjent ugyldig etter varemerkeloven § 35.

Maarud har siden 1938 brukt betegnelsen «potetgull» på sine potetskiver stekt i olje. Produksjonen ble riktignok stanset under krigen, men ble tatt opp igjen på 50-tallet. I 1997 søkte Maarud om registrering av ordmerket POTETGULL, men søknaden ble trukket etter protest fra blant annet Sætre AS. I 2009 søkte Maarud igjen om registrering av POTETGULL, og dette ble i 2010 registrert som varemerke 254745 for  klasse 29 Snackprodukter basert på poteter.

Orkla gikk i 2015 til søksmål for å få kjent registreringen ugyldig, da de anså at «potetgull» ikke var egnet til å skille Maaruds varer fra andre potetgullprodusenters varer og at «potetgull» dessuten var en beskrivende betegnelse for potetbasert snacks.

For at et varemerke skal kunne registreres må det etter varemerkeloven §14 andre ledd bokstav a og b ikke bestå av et tegn som angir varens art mv. eller utgjør en sedvanlig betegnelse for varen. Dersom varemerket ikke oppfyller disse kravene, kan det kjennes ugyldig etter varemerkeloven § 35.


Oslo tingrett slo fast at «potetgull» var et sammensatt ord, hvor «potet» var fullt ut beskrivende, og «gull» hadde en «fremtredende beskrivende karakter». (s. 9) Retten la derfor til grunn at ordmerket «potetgull» allerede da det ble tatt i bruk var svakt i varemerkerettslig forstand. Dette var imidlertid ikke avgjørene for vurderingen på søknads- og registreringstidspunktet (hhv. i 2009 og 2010)

Det samme gjaldt Maaruds bruk av betegnelsen «potetgull» før registrering. Retten fant likevel at denne bruken var egnet til å kaste lys over merkets særpreg på registreringstidspunktet (s. 9).

Potetgull(?)
Retten la til grunn at Maarud var enerådende på det norske markedet frem til en gang på 60-tallet, og at en markedsandel på 60-tallet på om lag 75% gradvis hadde blitt redusert til 55% i dag. I denne perioden hadde Maarud, etter rettens syn, i stor grad brukt betegnelsen «potetgull» på en måte slik at det var lagt opp til at forbrukerne skulle oppfatte denne som beskrivende. Maaruds innpakninger fremhevet i tillegg til «potetgull» firmanavnet Maarud. I tillegg ble «potetgull» i en periode på 60-tallet trykket på posen på samme måte, og i det samme  karakteristiske billedmerket, som man skrev MAARUD OSTEPOP, MAARUD POPCORN, MAARUD BACONGULL etc.  Etter rettens oppfatning ga Maarud med dette forbruker et klart inntrykk av at potetgull var beskrivende for produktet potetchips.

Til sist trakk retten frem en rekke eksempler på at «potetgull» rent faktisk blir brukt som en beskrivende betegnelse på potetskiver stekt i olje. Denne omfattende beskrivende bruken innebar i følge retten at hensynet til friholdelse gjorde seg gjeldende i den forstand at man bør unngå monopolisering av ord som i så stor utstrekning benyttes som beskrivende for et vareslag. (s. 11)

Det var i saken fremlagt fem markedsundersøkelser knyttet til hvordan publikum oppfattet ordet «potetgull». Det var noe uenighet blant de sakkyndige knyttet til angivelige svakheter ved disse undersøkelsene. Retten fant likevel at undersøkelsene i det store og det hele støttet opp under de øvrige momentene som tilsa at «potetgull» manglet særpreg. (s. 12-16)

Retten kom etter dette at til at «potetgull» manglet særpreg og var beskrivende på registreringstidspunktet. Registreringen av varemerket POTETGULL ble dermed kjent ugyldig.

Orkla hadde imidlertid i tillegg begjært fastsettelsesdom for at de kunne bruke betegnelsen «potetgull» i sin markedsføring uten å krenke Maaruds rettigheter. Kravet var dels basert på at bruk av betegnelsen «potetgull» ikke var i strid med varemerkeloven § 4 fordi vern hverken forelå som følge av registrering eller innarbeidelse. Uansett kunne Orkla bruke betegnelsen «potetgull» i medhold av varemerkeloven § 5. Til sist ble det gjort gjeldende at bruken heller ikke var i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Gitt Maaruds tilkjennegivelse i brevs form av at de ville anse enhver bruk av betegnelsen «potetgull» som illojalt og i strid med varemerkeloven og markedsføringsloven, måtte Orkla anses å ha et reelt behov for å få prøvd spørsmålet. jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd.

Retten la imidlertid til grunn at selv om man skulle komme til at Orklas bruk av «potetgull» var lovlig etter varemerkeloven, måtte man fortsatt vurdere om bruken var i samsvar med markedsføringsloven. Dette forutsatte en vurdering av fremtidige forhold som det var vanskelig å ha full oversikt over på domstidspunktet. Det var derfor ikke mulig å ta stilling til hvorvidt en eventuell fremtidig bruk ville være i strid med markedsføringsloven §§ 25 eller 30.  Kravet om fastsettelsesdom ble derfor avvist på grunn av manglende rettslig interesse.

Immaterialrettstrollets betraktninger

For dette av Immaterialrettstrollets hoder fremstår avgjørelsen umiddelbart som et riktig resultat. Han er muligens farget av en oppvekst der potetgull var potetgull, uavhengig av hvilken produsents navn som var trykket på posen. (Det har riktignok blitt fortalt ham at på Vestlandet er «potetgull» nærmest et fremmedord, og at den generiske betegnelsen er «chips») Uavhengig av dette fremstår dommens konklusjon om at «potetgull» både brukes og oppfattes som en beskrivende betegnelse for  potetskiver stekt i olje, som godt dokumentert.

Med dette skulle man tro at saken var avgjort og at Kims og andre fritt kan kalle sine potetchips for «potetgull». (At man kan bruke «potetgull» som en alminnelig språklig betegnelse er allerede klart, uavhengig av varemerke­beskyttelsen.) Så enkelt er det imidlertid ikke.

Selv om POTETGULL er kjent ugyldig som registrert varemerke, kan merket - i alle fall i teorien - fortsatt ha vern som innarbeidet varemerke etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Legger man dommens argumentasjon til grunn jobber Maarud imidlertid i motbakke her. Oslo tingrett konstaterer i tillegg av eget initiativ at de mener POTETGULL ikke har vern gjennom innarbeidelse. (s. 17) Dette er imidlertid ikke rettskraftig avgjort i dommen, og kan derfor i prinsippet gjøres til gjenstand for en ny sak.

Mer interessant er spørsmålet om Kims og andres eventuelle bruk av betegnelsen «potetgull» er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25 eller innebærer etterligning av en annens produkt i strid med markedsføringsloven § 30. Vurderingen etter disse bestemmelsene er etter omstendighetene en annen enn vurderingen om «potetgull» kan registreres eller innarbeides som varemerke. 

Selv om markedsføringslovens bestemmelser derfor supplerer, og etter omstendighetene går lenger enn, varemerkelovens bestemmelser, bør man imidlertid vise forsiktighet ved anvendelse av markedsføringslovens bestemmelser på forhold av lignende karakter som er omhandlet i varemerkeloven når vilkårene i denne ikke er oppfylt. (Se Rt. 1995 s. 1908 som argumenterer tilsvarende mht. forholdet mellom markedsføringslovens generalklausul [nå: mfl. § 25]  og lovens spesialbestemmelser) I alle tilfelle vil friholdelsesbehovet av merket «potetgull» få betydning for vurderingen etter markedsføringsloven.

Full disclosure: Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, jobber i Advokatfirmaet Grette, som representerte Orkla i saken. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.

2 kommentarer:

 1. Forutsatt at (1) dommen ikke ankes/anken ikke fører frem, slik at "Potetgull" med rettskraftig virkning anses som et generisk/beskrivende uttrykk og registreringen er ugyldig, (2) at det ikke anses innarbeidet etter vml. § 3 tredje ledd, og (3) at retten ikke utviser så stor forsiktighet med å vurdere forholdet til mfl. at spørsmålet ikke kommer på spissen, hvordan er det hensiktsmessig å gå frem?
  Vil man kreve dom for at ulovlig etterligning av produkter/"andre frembringelser" skal opphøre, jf. mfl. § 30? (Selv om "potetgull" ikke vil være et registrert varemerke, vil det vel kunne omfattes av oppramsingen i mfl. § 30, da denne ikke er uttømmende?)
  Vil man kunne si at andre aktørers eventuelle bruk av potetgull som benevning utgjør "urimelig utnyttelse av en annens innsats", selv om det er fastslått at potetgull ikke tilfredsstiller kravene i vml. § 14? I et historisk perspektiv har jo Maarud bidratt til å opparbeide goodwill/etterspørsel rundt potetgullbegrepet, hvilket andre aktører nå kan dra nytte av. Kan man da kreve vederlag/erstatning etter mfl. § 48b, jf. § 30? (erstatning etter bokstav b vil vel by på utmålingsvanskeligheter, samme med vinningsavståelse etter bokstav c, så kanskje bokstav a er mest aktuelt?)

  SvarSlett
 2. Emm. skal det mye til for at bruk av en generisk betegnelse kan anses å være i strid med både mfl. § 25 og 30. Bruk av en generisk betegnelse kan vanskelig sies å være i strid med god forretningsskikk (§ 25). Videre vil den omstendighet at Maarud har "latt" potetgull degenereres blant annet gjennom selv å bruke det på en måte at det fremstår som en alminnelig betegnelse ("Maarud potetgull") tilsi at bruk av betegnelsen potetgull ikke utgjør noen "utimelig utnyttelse" av Maaruds innsats.

  Om bruken av potetgull likevel skulle anses som en krenkelse av mfl. tenker jeg den mest nærliggende sanksjonen er krav om forbud mot salg av potetskiver stekt i olje under betegnelsen potetgull. Krav på forbudsdom følger ikke direkte av sanksjonskap. i mfl. men følger likevel av at både mfl. § 25 ("må det ikke foretas") og § 30 ("forbudt") er forbudsnormer som man etter tvisteloven har rett til å få dom for overtredelse av.

  SvarSlett