05 november 2014

Nye nummer av CompLex: Kontraktsregulering av smidig programvareutvikling (2014/03) og Digital Copyright Exchange (2014/02)

Senter for rettsinformatikks skriftserie – CompLex – ga nylig ut to hefter som kan være av interesse for Immaterialrettstrollets lesere. Begge heftene er tilgjengelig på nett, både som pdf og epub.


Fra vaskeseddelen:
«Det er mange it-prosjekter som ikke lykkes. En av årsakene er at særtrekk ved programvareutvikling skaper stor usikkerhet knyttet til programvaren som skal lages. Denne usikkerheten gjør at det ved kontraktsinngåelsen er vanskelig å spesifisere programvarens egenskaper.
 
Smidig programvareutvikling, en utviklingsmetode som skiller seg radikalt fra tradisjonelle plandrevne utviklingsmetoder, tar disse utfordringene inn over seg. Metoden legger opp til at programvare først skal spesifiseres i detalj underveis i utviklingsprosessen. Målet er å utvikle programvare som er bedre tilpasset kundens behov og dermed gir større nytteverdi.
 
De tradisjonelle it-kontraktene er ikke tilpasset smidige utviklingsmetoder. Når disse kontraktene likevel brukes i prosjekter som benytter smidig programvareutvikling, øker sjansen for at prosjektet mislykkes. Derfor er det behov for kontrakter tilpasset smidig programvareutvikling.
 
Et av formålene med denne masteroppgaven, som ble levert ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2014, er å bidra i arbeidet med å utforme kontrakter som er egnet for smidig programvareutvikling.
 
Oppgaven drøfter hvordan alternative måter å spesifisere programvaren på kan bidra til at it-prosjekt som benytter smidig programvareutvikling lykkes. Videre tar den for seg hvordan dette skal reguleres i kontrakten med tanke på risikofordeling og kontraktsbrudd.»

CompLex2014/02 «Broken copyright : a digital copyright exchange as a solution tocopyright infringement» er Marius Røe Nåviks masteravhandling fra University of Edinburgh. Avhandlingen tar utgangspunkt i den engelske Hargreaves report, som foreslår et system for en såkalt «Digital Copyright Exchange» (DCE), grovt forklart et sentralisert system for lisensiering av opphavsrettsbeskyttede verk. Avhandlingen drøfter hvordan et slikt system eventuelt kan utformes fra et norsk perspektiv.

Fra vaskeseddelen:
«The thesis contributes to the discourse of the future of copyright by analysing the existing problem of copyright infringement and suggesting an innovative new approach to this problem.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar