02 mars 2023

Endringene i varemerkeloven har trådt i kraft

En merkedag for varemerkejurister: 1. mars 2023 trådte endelig endringene i varemerkeloven i kraft. Vi gir her informasjon og noen videre henvisninger som kan være nyttig for alle som er berørt av endringene.

Utklipp av endringsloven hentet fra Norsk Lovtidende

Lov om endringer i varemerkeloven mv. for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet i norsk rett ble vedtatt av stortinget tilbake i desember 2020 (lov 6. desember 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)). Bakgrunnen for lovendringene er Prop.43 LS (2019–2020), fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet i februar 2020. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt proposisjonen og innholdet i endringene herher og her. Bakgrunnen for at ikrafttredelse har latt vente på seg er omtalt her

Endringsloven fra 2020 trådte delvis i kraft 1. mars 2023, jf. forskrift 22. mars 2023 (FOR-2023-02-17-229). Vedtaket om ikrafttredelse gjelder endringene i varemerkeloven samt endringene patentloven, panteloven, foretaksnavneloven og designloven.  

Nå som endringene har trådt i kraft, er overgangsreglene særlig aktuelle. Endringsloven punkt VIII punkt 1 åpner for at departementet kan fastsette nærmere overgangsregler. Ved forskrift 22. mars 2023 (FOR-2023-02-17-230) er det gitt slike overgangsregler. I endringsloven VIII punkt 2 er det videre gitt en særskilt overgangsregler for varemerker i sort-hvitt, som følge av at varemerker ikke lengre kan registreres i sort-hvitt og oppnå beskyttelse for enhver farge eller fargekombinasjon.  

I forbindelse med ikrafttredelse av lovendringene har det blitt også vedtatt endringer i relevante forskrifter, som trådte i kraft 1. mars 2023. Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt forskrift om endringer i varemerkeforskriften (FOR-2023-02-17-261). Nærings- og fiskeridepartementet har også vedtatt endringer i forskrift om endring i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (FOR-2023-02-22-253). Endringene er omtalt på Patentstyrets nettsider

En oversikt over endringer Patentstyret har gjort i veiledningsmaterialet på sine nettsider finnes på Patentstyrets nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar