20 september 2017

Høyesteretts ankeutvalg: Anke i "Seretide"-saken tillatt fremmet for Høyesterett

Som de fleste immaterialrettstroll har fått med seg slo Borgarting lagmannsrett tidligere i år fast at legemiddelprodusenten Glaxosmithkline (GSK) ikke har innarbeidet fargen lilla, samt de nyanser av denne som var anført, som varemerke for KOLS- og astamainhalatorer og markedsføringsmateriell (les mer om avgjørelsen her). Lagmannsretten opprettholdt dermed Oslo tingretts avgjørelse av 29. oktober 2015 (TOSLO-2014-176078).
GSKs inhalator "Seritide"

GSK anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, og anken er nå tillatt fremmet av Høyesteretts ankeutvalg i beslutning av 14. august 2017.

Det følger av beslutningen at Høyesteretts behandling av saken foreløpig vil begrense seg til spørsmålet om det foreligger innarbeidelse av fargen lilla. 

Dersom GSK skulle få medhold i dette vil Borgarting lagmannsretts dom oppheves, og spørsmålet om det foreligger krenkelse av det innarbeidede varemerket jf. varemerkeloven § 3 (3) må behandles av lagmannsretten.

Så vidt dette immaterialrettstrollet kjenner til vil dette være første gang spørsmål om rene farger som varemerker behandles av Høyesterett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar