29 april 2014

KFIR VM 13/110: HOOVER PROFESSIONAL anses ikke beskrivende for støvsugere

Klagenemnda for industrielle rettigheter traff 23.3.2014 avgjørelse i sak VM 13/110 om klage over nektet registrering av det internasjonalt registrerte ordmerket HOOVER PROFESSIONALMerket var utpekt for varer i klasse 1, 3, 7 og 9, deriblant vaskemidler og husholdningsapparater av ulike slag, blant annet støvsugere. Patentstyret traff 4.3.2013 avgjørelser hvor internasjonal registrering av ordmerket HOOVER PROFESSIONAL ble nektet vern for nærmere bestemte varer i klasse 7, som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a og/eller b.

The Hoover Company sto bak en av de første støvsugerne for hjemmebruk, og ble etter vært så synonymt med støvsugere at "hoover" i Storbritannia og Australia etter hvert ble brukt både som en betegnelse både på støvsugere generelt og selve aktiviteten å støvsuge ("to hoover"). I Storbritannia anses HOOVER derfor i praksis degenerert som kjennetegn for støvsugere.

Dette er også bakgrunnen for at ordet "hoover" i flere ordbøker som Patentstyret viser til, blant annet ordnett.no, er angitt å bety både "støvsuger" og "støvsuge". Patentstyret la til grunn at norske forbrukere forstår engelsk, og at søker ikke hadde lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon som tilsa at HOOVER hadde nødvendig varemerkerettslig særpreg. (punkt 4) HOOVER PROFESSIONAL ble derfor nektet registrering for en rekke varer for hjemmerengjøring, deriblant støvsugere. KFIR kom derimot til at en gjennomsnittsforbruker ville oppfatte HOOVER som egnet til å angi en kommersiell opprinnelse:
"Selv om Patentstyret har funnet treff i diverse ordbøker som viser at HOOVER i britisk tale er beskrivende i forhold til de aktuelle varer i klasse 7, mener Klagenemnda at omsetningskretsen ikke vil fange opp en klar og direkte forbindelse mellom merket og den beskrivende karakteren for varene. Det er ikke grunn til å anta at den relevante omsetningskretsen oppfatter at HOOVER har en generisk betydning i det norske språk." (punkt 15)
Når klager i tillegg hadde lagt frem dokumentasjon som underbygget at merkedelen HOOVER fungerte som et varemerke og ville bli oppfattet som et varemerke av den aktuelle omsetningskretsen (punkt 16), måtte HOOVER PROFESSIONAL anses å bli oppfattet som et varemerke av denne omsetningskretsen. (punkt 17)

Utgangspunktet er som kjent at beskrivende ord på kjente utenlandske språk som dansk, svensk, engelsk, tysk og fransk, normalt må sidestilles med tilsvarende ord på norsk. Enkelte fremmedord er imidlertid så lite kjent i Norge at de ikke kan anses som beskrivende overfor en norsk omsetningskrets. Et eksempel er Patentstyrets andre avdelings avgjørelse, PS- 2009-7787, der BEAUTY BLOTTERS, med godtatt registrert for ansiktsservietter og papirlommetørklær, selv om "blotters" på engelsk kan bety "papir med absorberende evne". Det fantes her "ingen grunn til å tro at gjennomsnittsforbrukeren ville være kjent med en slik betydning av ordet".

Med tanke på at det engelske ordet "hoover" og bruken av dette som betegnelse på støvsugere ikke kan anses spesielt kjent i Norge, må det anses riktig av KFIR å konstatere at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte HOOVER som egnet til å angi kommersiell opprinnelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar