05 juli 2022

Oslo tingrett: Amer Sports flyttbare langrennsbinding «Shift-In» gjør inngrep i Rottefella og Madshus sine patenter

Oslo tingrett avsa 1. juli 2022 avgjørelse i saken mellom Rottefella AS/Madshus AS og Amer Sports Holding GmbH m.fl. (21-072669TVI-TOSL/04). Saken gjaldt i hovedsak gyldighet av og inngrep i partenes patenter knyttet til flyttbare langrennsskibindinger. Tingretten kom til at Rottefellas patenter var gyldige, hvorav et kun delvis, og at Amer Sports skibinding «Shift-In» gjorde inngrep i disse. Retten kom også til at Rottefellas/Madshus’ patenter ikke gjorde inngrep i Amer Sports patenter, og det var derfor ikke nødvendig å ta stilling til det subsidiære spørsmålet om gyldigheten av disse. Amer Sports hadde også saksøkt Rottefella for inngrep i deres varemerke MOVER, men dette merket ble ansett å være søkt i ond tro og ble derfor kjent ugyldig.

Rottefella AS er en norsk skiutstyrsprodusent
med hovedkontor på Lier (kilde: Patentstyret)
Partene i denne saken er godt kjent både for hverandre og for den skigale norske befolkningen (undertegnede inkludert). Amer Sports eier blant annet de store skiutstyrsprodusentene Atomic og Salomon (også parter i saken), mens Madshus og Rottefella er norske produsenter av henholdsvis ski og langrennsbindinger. Rottefella og Amer Sports var senest i tottene på hverandre for noen år siden i en konflikt om rettigheter til skistøvler og bindingsplater. Den gangen gikk Amer Sports fri av Rottefellas anklager i tingretten, og partene inngikk til slutt forlik.

Denne gangen stod striden om rettigheter knyttet til partenes flyttbare bindingssystemer «Move» (Rottefella) og «Shift-In» (Amer Sports). Begge bindingssystemer gjør at bingens posisjon kan justeres i fart. Saken bestod for tingretten av følgende overordnede patentrettslige problemstillinger:

i)       Om Madshus patent NO/EP 2 624 924 (hurtigjusteringspatentet), lisensiert eksklusivt til Rottefella, og Rottefellas patent NO 342 264 (skinnepatentet) var gyldige etter patentloven § 2; 

ii)          Om Amer Sports flyttbare bindingssystem «Shift-In» gjorde inngrep i hurtigjusteringspatentet og skinnepatentet etter patentloven §§ 3 og 39; 

iii)           Om Rottefellas flyttbare skibindinger gjorde inngrep i Amer Sports/Salomons patenter NO/EP 1 958 678 (låsepinnepatentet) og NO/EP 2 090 338 (monteringspatentet) etter patentlovens § 3; og 

iv)             Subsidiært til iii) om låsepinnepatentet og monteringspatentet var gyldige etter patentloven § 2.

Amer Sports anførte også at Rottefella gjorde inngrep i Atomics varemerke MOVER. Rottefella motsatte seg dette og viste på sin side til at MOVER var registrert i ond tro og derfor måtte kjennes ugyldig.

Bilder/tegninger av Amer Sports bindingsystem Shift-In som
benyttes av både Salomon og Atomic (kilde: Oslo tingrett)
Retten tok først stilling til gyldigheten av Madshus’ hurtigjusteringspatent og Rottefellas skinnepatent, og om Amer Sports Shift-In gjorde inngrep i disse. For hurtigjusteringspatentet kom retten i gyldighetsspørsmålet til at samtlige krav i patentet oppfylte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Retten var heller ikke enig med Amer Sports i at det var foretatt en ulovlig mellomliggende generalisering (endring) etter patentloven § 13. Videre kom retten i inngrepsspørsmålet til at samtlige trekk i hurtigjusteringspatentet ble gjenfunnet direkte i Amer Sports løsning.

For skinnepatentet kom retten gyldighetsspørsmålet til at patentets krav 1 og 7 fremgikk av tidligere kjent teknikk og at de derfor manglet nyhet. Skinnepatentets uselvstendige krav 8 oppfylte derimot kravene til både nyhet og oppfinnelseshøyde. Ettersom samtlige trekk av Amer Sports Shift-In ble gjenfunnet i Skinnepatentets krav 1, 7 og 8 forelå det derfor etter rettens syn likevel inngrep også i skinnepatentet.

Retten tok deretter stilling til om Rottefellas bindinger i seriene Move og Quicklock gjorde inngrep i Amer Sports/Salomons monteringspatent. Ettersom monteringspatentet etter rettens syn ikke omfatter en løsning hvor bindingsdelene sammenføyes før montering på monteringsplaten og deretter monteres i ett stykke (slik Rottefellas løsninger gjør), gjorde Rottefellas løsninger ikke inngrep. Retten tok derfor ikke stilling til Rottefellas subsidiære anførsel om gyldigheten av monteringspatentet.

Det siste patentet retten tok stilling til var Amer Sports/Salomons såkalte låsepinnepatent. Også i dette inngrepsspørsmålet kom retten til at Rottefellas løsninger - Xcelrator- og QuickLock-bindingssystemene – ikke gjorde inngrep. Retten tok av samme grunn ikke stilling til Rottefellas subsidiære anførsel om gyldigheten Amer Sports/Salomons låsepinnepatent.

Annonse fra Rottefella i 2016 der betegnelsen
"Move" benyttes (kilde: Oslo tingrett)
I varemerkespørsmålet kom retten til at Amer Sports hadde registrert varemerket MOVER i ond tro (i strid med god forretningsskikk) etter varemerkeloven § 16 bokstav b). Det ble i denne forbindelse ikke ansett avgjørende at Amer Sports tidligere hadde benyttet merket MOVER, men registreringen av merket ble av retten i stedet karakterisert som «påfallende» i forhold til Rottefellas markedsføring av MOVE. Det forelå dermed ikke inngrep i Amer Sports merke etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b).

Som følge av Amer Sports patentinngrep tilkjente retten Rottefella erstatning for tapt salg og fremtidig salg på til sammen nærmere 26 millioner kroner etter patentloven § 58 bokstav b). Det er fra denne vurderingen verdt å bemerke at retten uttaler at den ikke har vært i tvil om de patentrettslige vurderingene i saken. Som følge av patentinngrepene må Amer Sports også trekke tilbake Shift-In-bindinger (i hovedsak ferdigmontert på ski) fra butikken og avstå fra å markedsføre disse.

Det er foreløpig ikke kjent om saken ankes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar