06 desember 2021

Borgarting lagmannsrett: Det kombinerte merket "MULTI-GYN" kan registreres som varemerke.

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i saken om det kombinerte merket "MULTI-GYN". I motsetning til Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter og Oslo tingrett kom Borgarting lagmannsrett til at det kombinerte merket "MULTI-GYN" hadde særpreg og dermed var registrerbart. 

Sakens bakgrunn

BioClin BV er et nederlandsk selskap som benytter merket "MULTI-GYN" for sin serie med intimpleieprodukter for kvinner. Varemerket er et kombinert varemerke, ved at det både innehar tekst- og figurative elementer. 

Varemerkesøknaden ble inngitt for følgende vareklasser og varer: 

Klasse 3: Såper; bad- og dusj­preparater; kosmetikk; kosmetiske kremer, geléer og lotions; ikke-medisinske kremer, geléer og lotions; deo­doranter; kos­metiske produkter for personlig hygiene; kosmetiske produkter til intim­pleie; rense- og vask­emidler til intim­pleie.

Klasse 5: Preparater for farma­søytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gyne&shykologiske lidelser; homøopatiske og fyto­tera­peutiske medisiner; hygieniske og des­infiserende produkter; bandasjerings­materialer; feminin­hygiene­produkter; hygieniske preparater for medisinsk bruk; hygieniske preparater for personlig hygiene; vaginale rensemidler; vaginale smøremidler; vaginale vaskemidler; vaginale fuktighetskremer; vaginale antisoppmidler


Norsk varemerkesøknad nr. 201708639

Både Patentstyret, KFIR og Oslo tingrett kom til at merket var beskrivende for den type produkter de er søkt registrert for og at merket manglet særpreg. Merket ble derfor nektet registrert. BioClin anket saken videre til Borgarting lagmannsrett. 

Lagmannsrettens vurdering 

Spørsmålet som lagmannsretten tok stilling til var om vilkårene for registrering i varemerkeloven § 14 første og andre ledd var oppfylt. Dette innebærer at retten måtte vurdere i) om varemerket må anses beskrivende og ii) om varemerket har nødvendig særpreg. Begge vilkår utgjør to separate vilkår for at et merke skal kunne registreres. De har likevel en nær innbyrdes sammenheng, og dersom et merke er beskrivende vil det anses for å mangle det nødvendige iboende særpreg, jf. C-363/99 (Postkantoor). 

Er det kombinerte merket "MULTI-GYN" beskrivende?

Lagmannsretten foretar en grundig gjennomgang av det rettslige utgangspunktet for forbudet mot beskrivende varemerket. Med henvisning til forarbeidene vises det til at det er varemerkets helhetsinntrykk som er avgjørende, men at en vurdering av helhetsinntrykket også forutsetter en analyse av de enkeltelementene som inngår i helheten. For kombinerte merker må også det figurative elementet tas i betraktning. Forbudet mot beskrivende varemerker omfatter også ord som ikke tidligere er tatt i bruk og det er dermed ikke avgjørende at "MULTI-GYN" ikke tidligere har blitt benyttet til å beskrive de aktuelle varene. 

Et særlig interessant spørsmål i saken er hvor tydelig det beskrivende meningsinnholdet må fremkomme for at det skal være til hinder for registrering. Med henvisning til T-19/04 Paperlab gjengitt i KFIR, og EUIPOs retningslinjer legger lagmannsretten til grunn at forbudet mot beskrivende varemerker "kun rammer beskrivelser som er tilstrekkelig direkte, spesifikke, og konkrete, og som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere tankevirksomhet vil oppfatte som nettopp beskrivelser". Det må dermed skilles mellom beskrivende varemerker og suggestive varemerker, hvor sistnevnte ikke anses beskrivende selv om de henspiller på egenskaper ved varen eller varens art. Suggestive varemerker kan registreres. 

I den konkrete vurderingen av det kombinerte merket "MULTI-GYN" vurderer lagmannsretten først begrepet "Multi" og betegner det som et alminnelig brukt prefiks, som kan bety "flere" eller "mange". Selv om begrepet i seg selv har beskrivende karakter finner lagmannsretten at det ikke direkte og umiddelbart er klart hva "multi-" konkret er ment å beskrive i relasjon til de aktuelle varene og at det kan oppfattes på flere ulike måter. Selv om oppfatningene kan være flertydelige, men likevel beskrivende, finner retten at det har betydning at hva som egentlig beskrives fremgår nokså utydelig. 

Når det gjelder "Gyn" vektlegger retten at begrepet ikke er en brukt eller anerkjent forkortelse for gynekologi. Slutningen fra "Gyn" til "gynekologisk" eller "gynekologi" er ikke opplagt. I tillegg må det tas i betraktning at det er "MULTI-GYN" som skal vurderes, og ikke det ferdig tolkede "multi-gynekologi" eller "multi-gynekologisk". For sistnevnte viser retten til Rt. 1999 s. 641 (Superlek) hvor Høyesterett uttalte at ordet "superleke" åpenbart ikke ville være registrerbart. Videre, hvis man skulle trekke slutningen fra "Gyn" til "gynekologisk" er det heller ikke tydelig hvilken egenskap ved produktene som beskrives. Sistnevnte legger også lagmannsretten til grunn selv om man ser "Gyn" i sammenheng med det konkrete produktet. Allerede her må det kunne sies at retten gir en relativt tydelig antydning til at den anser merket som et suggestive varemerke. 

Sett i sammenheng finner ikke lagmannsretten at tekstelementet "MULTI-GYN" som en helhet er beskrivende. Det bemerkes likevel at tekstelementet må anses som et grensetilfelle for hvilke tekstelementer som må anses som beskrivende. 

Det figurative elementet i merket består av en stilisert kvinnekropp og et lilla fargeelement til venstre i merket. I tillegg er tekstelementene kursivert og satt vertikalt slik at disse elementene sammen utgjør selve merket. 

Om helheten uttaler retten at selv om kvinnekroppen til en viss grad underbygger at "Gyn" peker på kvinne eller gynekologi gjør det ikke slutningen direkte og umiddelbar. Det vektlegges også at produktbeskrivelsen er for lite konkret og spesifikk, at kvinnefiguren ikke er en naturalistisk gjengivelse og heller ikke fremviser produkter eller dets egenskaper. 

Etter en helhetsvurdering kommer lagmannsretten til at det kombinerte merket ikke er beskrivende. 

Har det kombinerte merket "MULTI-GYN" nødvendig særpreg?

Ved lagmannsrettens vurdering av merkets særpreg uttales innledningsvis at tekstelementet "MULTI-GYN", vurdert isolert, mangler det nødvendige særpreg. Når merket som helhet vurderes finner lagmannsretten det imidlertid klart at kravet til særpreg er oppfylt.

I vurderingen vektlegger retten at trekkene i merket i kombinasjon gjør det lett gjenkjennelig og egnet til å skilles fra andres varemerker. Det vektlegges at kvinnekroppen er stilisert og ikke en naturtro fremstilling og at "figuren har en strek som er såpass karakteristisk at den i kombinasjon med varemerkets øvrige elementer gir merket en relativt høy grad av gjenkjennelighet". Etter lagmannsrettens oppfatning må merket anses som en nokså typisk logo. 

På denne bakgrunn finner lagmannsretten at vilkårene for registrering av varemerket i varemerkeloven § 14 er oppfylt, og at KFIRs vedtak dermed kjennes ugyldig. 

Immaterialrettstrollets bemerkninger 

Lagmannsretten gjør en inndeling hvor den først drøfter om merket er beskrivende, deretter om det har nødvendig særpreg. I tingrettens avgjørelse drøftes distinktivitetsspørsmålet noe mer samlet, likevel slik at det først konstateres at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte "MULTI-GYN" som gynekologiske produkter som har flere bruksområder og at sammenstillingen av ordene dermed angir formålet og bruksområdet for varene. Tingretten vurderer ikke om det grafiske elementet er beskrivende i seg selv, men gjør det som en del av den helhetlige særpregsvurderingen. Spørsmålet tingretten vurderer er om det grafiske elementet tilfører merket det nødvendige særpreg. Forskjellen viser seg dermed ved at lagmannsrettens avgjørelse hva gjelder særpreg kan synes noe kortfattet i forhold til tingrettens vurdering. 

I lagmannsrettens premisser fremgår ikke om det er gjort en vurdering av om det figurative elementet nettopp kan sies å forsterke/underbygge de ulike betydningene som kan utledes av "MULTI-GYN". Sistnevnte var av avgjørende betydning for at tingretten kom til at merket ikke var registrerbart. Særlig kunne en slik helhetsvurdering vært naturlig i forlengelsen av at lagmannsretten uttaler at "fremstillingen av kvinnekroppen er ikke spesielt original eller fantasifull". Et figurativt element som er lite originalt kan vel nettopp være egnet til å underbygge et tekstelement som anses som "et grensetilfelle". Slik dette immaterialrettstrollet leser avgjørelsen finner imidlertid lagmannsretten dette av mindre betydning all den tid "det stilles ikke krav til originalitet eller fantasi i varemerkeretten". Uttalelsen må vel også ses i sammenheng med at lagmannsretten fant at selve tekstelementet ikke var beskrivende fordi "tekstelementet i varemerket isolert sett beskriver produktene og deres egenskaper på en måte som er for indirekte, for lite spesifikk og for lite umiddelbar, til at det vurdert sett kan anses som beskrivende.

Uttalelsen om at stiliseringen av kvinnekroppen ikke er spesielt original eller fantasifull, men at dette heller ikke kreves, må vel også implisitt anses som en vurdering av friholdelsesbehovet ved merket som helhet. Lagmannsrettens uttalelse på dette punkt er utvilsomt riktig, men det er gode grunner for å ikke trekke resonnementet lengre enn hva lagmannsretten nettopp gjør her. Det er riktignok ikke krav om at varemerker må være fantasifulle for å kunne registreres, men det er neppe tvilsomt at jo mer fantasifullt og kreativt et varemerke er - desto svakere gjør behovet for friholdelse seg og desto enklere vil det være å skille merket fra andre merker. Velger man et tekstelement som ligger på grensen til å være beskrivende, vil det være en fordel (for registrerbarheten) å inkludere et figurativt element som i større grad er kreativt/fantasifullt. 

Videre er det vanskelig å lese lagmannsrettens henvisning til at merket må anses som en nokså typisk logo som et argument for at merket av denne grunn har særpreg. Det finnes også typiske logoer som må anses beskrivende og som dermed ikke oppfyller varemerkelovens vilkår for registrerbarhet. Henvisningen må nok leses i sammenheng med at lagmannsretten mener at merket har gjenkjennelseseffekt og skiller seg fra andre merker, noe som også er selve hovedformålet med en logo. 

Som lagmannsretten selv nevner (for tekstelementet), er nok merket et grensetilfelle. Illustrerende er i så måte prosesshistorikken for merket, som også nok en gang viser at særpregsvurderingen for varemerker er utpreget skjønnsmessig. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar