26 mars 2015

SISTE NYTT: C-279/13 C More Entertainment - Infosocdirektivet artikkel 3 nr. 1 litra d om enerett til enerett til direkteoverføringer av TV-sendinger over Internett innebærer ingen totalharmonisering

EU-domstolen avsa i dag avgjørelse i C-279/13 – C More Entertainment, som lenge lå an til å bli domstolens tredje sak om lovligheten av lenker på Internett, etter C-466/12 Svensson og C-348/13 BestWater [se Immaterialrettstrollets kommentar her]. Det ble her slått fast opphavsrettsdirektivets artikkel 3 nr. 2 litra d ikke ga enerett til direkteoverføringer av TV-sendinger over Internett, fordi slik direkteoverføring ikke innebar «tilrådighedsstillelse for almenheden på en sådan måde, at almenheden får adgang til de pågældende værker på et individuelt valgt sted og tidspunkt» etter artikkel 3. nr. 2. EU-domstolen la imidlertid til grunn at opphavsrettsdirektivet ikke innebar en totalharmonisering av eneretten til overføring av TV- og radiosendinger, slik dette var regulert i artikkel 3 nr. 2 litra d.

Den opprinnelige forespørselen fra Högsta domstolen inneholdt imidlertid flere spørsmål til knyttet til lovligheten av lenking til materiale som var tilgjengelig bak en betalingsmur. Disse spørsmålene ble imidlertid trukket tilbake etter EU-domstolens avgjørelse i C-466/12 Svensson. Dette innebærer at vi må vente enda en stund på en eventuell avklaring fra EU-domstolen om innholdet i kravet til at eneretten til «communication to the public» i opphavsrettsdirektivet artikkel 3 forutsetter tilgjengeliggjøring for et «nytt publikum», og om dette blant annet forutsetter verk det lenkes til må være gjort tilgjengelig med rettighetshavers samtykke.  

Immaterialrettstrollet kommer tilbake med en fyldigere gjennomgang etter en nærmere gjennomlesing av avgjørelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar