02 juni 2023

EUs felles patentsystem og Unified Patent Court (UPC) har startet opp!

1. juni 2023 markerte en historisk dag innen europeisk patentrett med oppstarten av Unified Patent Court (UPC). Etableringen av EUs felles patentsystem er en av de største endringene i europeisk patentrett på flere tiår ved å etablere en felles tilnærming til patentbeskyttelse og håndhevelse på tvers av medlemstatene i EU. IP-trollet benytter derfor anledningen til å gi en introduksjon til UPC og EUs enhetspatent (Unitary Patent), med lenker til noen nyttige sider for videre lesning.

Siden Norge ikke er medlem av EU, kan Norge ikke bli en del av UPC-systemet, jf. EU-domstolens Uttalelse 1/09. Etableringen av UPC og enhetspatentet har likevel stor betydning også her til lands sett hen til det betydelige antallet norske bedrifter som søker patentbeskyttelse i andre europeiske land og at en del patenttvister går parallelt i ulike land.  

Norske patentrådgivere som er kvalifisert som European Patent Attorney (EPA) og har European Patent Litigation Certificate (EPLC) kan representere klienter i saker for UPC. I en overgangsperiode vil det også gjelde noen særlige regler som utvider kretsen av personer som kan representere klienter for UPC. Merk at i motsetning til advokater med bevilgning i en av UPCs medlemsstater, vil advokater med norsk bevilgning derimot ikke kunne representere klienter i saker for UPC.

Unified Patent Court (UPC)

Unitary Patent Court (UPC) er en felles patentdomstol åpen for medlemsstatene i EU. Status er at UPC har trådt i kraft i 17 av EUs medlemsstater. I etterkant av Brexit er det verdt å merke seg at Storbritannia står utenfor UPC-systemet, noe som medførte at de opprinnelige planene om å legge deler av domstolens virksomhet til London måtte endres før oppstarten.

Kart over medlemsstatene tilsluttet UPC. Kilde: UPC's nettsider (https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states)

UPC avgjør saker om inngrep i og gyldigheten av de nye enhetspatentene (se nedenfor). Videre har domstolen myndighet i saker om tradisjonelle europeiske patenter (EP-patenter), forutsatt at patentet ikke er meldt ut av UPC-ordningen (såkalt "opt-out"). I en overgangsperiode vil tradisjonelle europeiske patenter være underlagt myndigheten til både UPC og nasjonale domstoler, slik at den som reiser søksmålet kan velge hvilken domstol man vil bringe saken inn for (forutsatt at EP-patentet ikke er meldt ut av UPC-ordningen). Saker som inngrep i og gyldigheten av de nye enhetspatentene vil derimot i utgangspunktet kun være underlagt UPC.

En avgjørelse fra UPC vil gjelde for alle medlemsstatene i ordningen. Med andre ord vil det være mulig å gå til et søksmål for å håndheve patentet i alle medlemsstatene på en gang. Motsatt vil en avgjørelse om at patentet er ugyldig få virkning for alle medlemsstatene.

UPC består av en førsteinstansdomstol og en ankedomstol. Førsteinstansdomstolen holder til i Paris, med avdeling i München og flere lokale og regionale avdelinger. Blant annet er det en regional avdeling i Stockholm og en lokal avdeling i København. Ankedomstolen holder til i Luxembourg. Lovtolkingsspørsmål kan prøves av EU-domstolen. En oversikt over alle lokasjonene finnes på domstolens nettsider.

Illustrasjon av domstolstrukturen for UPC. Kilde: UPC's nettsider (https://www.unified-patent-court.org/en/court/presentation)

Reglene for UPC følger av Agreement on a Unified Patent Court (UPCA). Det er i tillegg gitt detaljerte prosessuelle regler; se oversikt på domstolens nettsider.

Om ikrafttredelsen av regelverket for UPC, som har vært gjenstand for noen omveier, se også IP-trollets innlegg 21. januar 2022.

Det europeiske patentverket (EPO) har publisert nyttig informasjon om UPC på sine nettsider. Mer informasjon om UPC og siste nytt om oppstarten finnes for øvrig på domstolens nettsider.

Enhetspatent (Unitary Patents)

Enhetspatentet er et europeisk patent med uniform virkning ("unitary effect") i de land som er tilsluttet EUs felles patentsystem. Enhetspatent bygger på det eksisterende systemet for europeiske patenter etter Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC). Til forskjell fra enhetspatentet, har imidlertid ikke europeiske patenter uniform beskyttelse i medlemsstatene tilsluttet EPC.

Den som søker om og får meddelt europeisk patent, kan fra og med 1. juni 2023 få et enhetspatent basert på den europeiske patentsøknaden. Søknadsprosessen forblir den sammen, med visse ytterligere steg og vilkår for å få meddelt enhetspatent. Et vilkår for å få meddelt enhetspatent er at kravsettet er identisk for alle statene tilsluttet EUs felles patentsystem. Videre må hele patentet oversettes til engelsk og et annet offisielt EU-språk.

Uniform virkning betyr at dersom patentet oppheves, vil det oppheves med virkning for alle medlemsstatene. Videre betyr det at patentet gir lik enerett i alle medlemsstatene, jf. Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) artikkel 4 og 5. Det innebærer også at et enhetspatent kun kan overføres med virkning for alle medlemsstatene samlet (men, det kan gis lisens for kun deler av territoriet).

Reglene for enhetspatenter følger av Forordning nr. 1257/2012  on the EU Unitary Patent Regulation og Forordning nr. 1260/2012 on the EU Unitary Patent Translation Regulation.

EPO har utarbeidet en "Unitary Patent Guide" som gir en nærmere beskrivelse av regelverket og systemet for enhetspatenter; https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html

EPO har også publisert en video av åpningsseremonien for EUs felles patentsystem 1. juni 2023, for de som vil få med seg den historiske hendelsen i reprise.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar