15 mai 2019

Avgjørelse fra KFIR om enkle bokstavmerker

Nordic Cinema Group AB's merke
Patentstyret og KFIRs praksis kan nok for mange praktikere oppfattes som streng, og den nedre grensen for særpreg har derfor spesiell interesse for den som rådgir klienter om varemerkestrategier. En nylig avgjørelse fra KFIR kan være et nyttig referansepunkt, fordi den dreier seg om et svært enkelt varemerke, og på grunn av hvordan praksis fra EU håndteres.

Sak 19/15 (1. april 2019) gjaldt et kombinert merke bestående av en rød sirkel og bokstaven F i versal. Merket var søkt registrert for tjenester knyttet til filmvisning og kinodrift i klasse 35, 38, 41 og 43. Patentstyret avslo søknaden for samtlige tjenester, fordi merket ble ansett å savne det tilstrekkelige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 1. ledd.

I nektelsen pekte Patentstyret på at rødnyansene i merket vanskelig kunne skilles fra hverandre, at bokstaven sammen med sirkelen ikke hadde gjenkjennelseseffekt, og at fargen rød var alminnelig brukt i matvare- og restaurantbransjen. Bokstaven F kunne forstås som en forkortelse for «film», «fjernsyn» eller «food» ifølge Patentstyret.

KFIR var uenig, og mente at merket hadde nødvendig særpreg. Patentstyret hadde ikke angitt noen konkret begrunnelse for at bokstaven F hadde betydning som forkortelse for de aktuelle begrepene, for eksempel fra en ordbok. Det ble også lagt noe vekt på at det var benyttet to ulike rødsjatteringer i merket, noe som gav en viss blikkfangereffekt.

I tillegg til å se til avgjørelser fra EU-domstolen og -retten angående merker bestående av en enkeltbokstav la Klagenemnda vekt på registreringspraksis fra EUIPO de siste tre årene. I avgjørelsen gjengis 37 eksempler på registreringspraksis fra EUIPO hvor et ikke-beskrivende enkelttegn har blitt ansett som tilstrekkelig for registrering.
Merket som ble behandlet i sak 2018/10

Denne gjennomgangen av praksis er interessant fordi Patentstyret og KFIR ofte gir uttrykk for at man ikke er bundet av avgjørelser fra EUIPO i enkeltsaker, selv om praksis fra EUIPO anses som relevant. Spørsmålet om hva som utgjør en tilstrekkelig fast praksis til at registreringsmyndigheten vil legge vekt på den har ikke vært klargjort. Denne avgjørelsen viser at KFIR er villig til å la slik praksis få vesentlig betydning for resultatet i en avgjørelse. Mengden eksempler som skulle til her for at KFIR skulle akseptere at det foreligger en noe lempeligere praksis for slike merker kan være retningsgivende for hvor mye man bør hente frem når man argumenterer for at et merke er særpreget i henhold til praksis om lignende merker fra EUIPO.

Avgjørelsen bør sees i sammenheng med 2018/10 og 2018/8, hvor merker bestående av enkeltbokstaven M i én farge ble ansett for å inneha tilstrekkelig særpreg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar