21 desember 2017

EU-domstolen i C-393/16 Champagner Sorbet: Sorbet kan selges under navnet "Champagner Sorbet" hvis den smaker tilstrekkelig av champagne

EU-domstolen slapp i går ukens gladnyhet til alle som planlegger å feire julen med sorbet med smak av champagne i form av avgjørelse i sak C-393/16 Champagner Sorbet

Den tyske dagligvarekjeden Aldi solgte fra 2012 et sorbetprodukt som inneholdt 12% champagne under navnet «Champagner Sorbet» (champagne­sorbet). Franske cham­pagne­­bønder saksøkte Aldi for tyske domstoler og anførte at bruken av betegnelsen innebar et inngrep i den beskyttede opprinnelses­­betegnelsen «Champagne». Da saken sto for Bundesgerichtshof ble det besluttet å forelegge saken for EU-domstolen.

Etter forordning 1308/2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer artikkel 103 nr. 2 skal «beskyttede opprinnelses­­betegnelser eller beskyttede geo­grafiske betegnelser og viner som bruker de beskyttede navnene i samsvar med produktspesifikasjonene, ... beskyttes mot


a)  enhver direkte eller indirekte kommersiell bruk av den beskyttede betegnelsen:
i. for sammenlignbare produkter som ikke er i samsvar med den beskyttede betegnelsens produktspesifikasjon, eller
ii. i den utstrekning slik bruk innebærer at en opprinnelses­betegnelses eller en geografisk betegnelses omdømme utnyttes,
b) ethvert misbruk og enhver etterligning eller antydning, også når produktets eller tjenestens virkelige opprinnelse er angitt eller det beskyttede navnet er oversatt eller følges av et uttrykk som «art», «type», «metode», «som framstilt i», «etterligning», «smak», «som» eller tilsvarende,
c) enhver annen uberettiget eller villedende angivelse av produktets herkomst, opprinnelse, art eller vesentlige egenskaper på pakningen eller emballasjen eller i reklamemateriell eller dokumenter for vedkommende vinprodukt, samt bruk av beholdere som kan gi et feilaktig inntrykk av opprinnelsen,
d)  enhver annen praksis som er egnet til å villede forbrukeren med hensyn til produktets virkelige opprinnelse.

Kilde: Pixabay - CC0
Bestemmelsen tilsvarer forordning 1234/2007 artikkel 118m nr. 2, som gjaldt frem til 1.1.2014. Forordningenes bestemmelser om beskyttelse av opp­rinnelses­betegn­elser og geo­grafiske betegnelser på vin er EØS-relevante, og er gjennomført i vinforskriften.

EU-domstolen konstaterte at begge bestemmelsene omfattet tilfeller hvor en beskyttet opp­rinnelses­betegn­else, for eksempel «Cham­pagne», brukes som en del av en salgsbetegnelse på en matvare som ikke oppfyller produktspesifikasjonene for denne betegnelsen, men som likevel inneholder en ingrediens som gjør det (punkt 36). Det ble videre påpekt at en betegnelse som «Champagner Sorbet» innebar at matvaren utnytter goodwill som er knyttet til betegnelsen «Champagne» i den forstand at betegnelsen har et image av kvalitet og prestisje som smitter over på den aktuelle matvaren (punkt 41). Bestemmelsene i forordningene omfattet derfor også tilfeller hvor produktets vesentligste egenskap er en smak som i hovedsak er skapt av denne ingrediensen, i dette tilfellet champagne (punkt 53).

Dersom ingrediensen hvis navn er en beskyttet betegnelse ikke tilfører matvaren en vesentlig egenskap, vil dette da kunne anse som urettmessig anvendelse, etterligning eller antydning av den beskyttede betegnelsen (punkt 56). Dette er derimot ikke tilfellet for en matvare der ingrediensen tilfører matvaren en vesentlig egenskap. Ved å benytte betegnelsen «champagne» anvendes denne nemlig direkte for å tydelig vise at produktet har en bestemt smaksegenskap som er forbundet med denne ingrediensen. Slik bruk utgjør hverken en urettmessig anvendelse, etterligning eller antydning (punkt 57). Det blir etter dette opp til den nasjonale domstolen å avgjøre om dette er tilfellet for Aldis «Champagner Sorbet». Andelen champagne i matvaren vil her være en viktig, men ikke avgjørende faktor (punkt 49 og 51).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar