15 november 2017

Høyesterett: Berg-og dalbanen "Il Tempo Extra Gigante" ingen krenkelse av Caprino Filmcenters opphavsrett til filmbilen "Il Tempo Gigante"

Høyesterett avsa i dag dom i den såkalte "Il Tempo Gigante"-saken (som Immaterialrettstrollets flerfoldige hoder har omtalt herher og her), og la enstemmig til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebærer et inngrep  i opphavsretten Caprino Filmcenter har til filmbilen «Il Tempo Gigante». Høyesterett la til grunn at Caprino Filmcenters bidrag til filmbilen var begrenset til den kunsthåndverksmessige utformingen av filmbilen. Disse trekkene gjenfinnes imidlertid ikke i «Il Tempo Extra Gigante», og sistnevnte innebar derfor ikke et inngrep i Caprinos bearbeidelse. Caprino kunne heller ikke anses å ha vern for tittelen «Il Tempo Gigante» etter åndsverkloven § 46.

Av prinsipiell (men mindre immaterialrettslig) interresse fastlo også Høyesterett at det må kunne utledes av det grunnleggende prinsipp om kontradiktorisk behandling at ankende part, som bare har anket over rettsanvendelsen, må kunne imøtegå ankemotpartens anførsler om bevisbedømmelsen.

Aukruststiftelsen og Hunderfossen familiepark ble også tilkjent tilkjent henholdsvis ca. 1,2 millioner kroner og 300 000 kroner i saksomkostninger for behandlingen for Høyesterett.

Høyesterett har dermed opphevet Borgarting lagmannsretts dom av 9. januar 2017 i sin helhet som følge av feil rettsanvendelse.

Høyesteretts avgjørelse kan leses i sin helhet her, og Immaterialrettstrollet kommer tilbake med en nærmere redegjørelse og analyse av Høyesteretts avgjørelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar