11 mai 2015

EU-domstolen avviser Spanias innsigelser mot opprettelsen av Den europeiske patentdomstolen

One Patent to rule them all!
EU-domstolen avviste i to avgjørelser avsagt 5.5.2015 Spanias innsigelser mot opprettelsen av Den europeiske patentdomstolen.

Den første av de to avgjørelsene – C-146/13 Spania v. Europaparlamentet og Rådet – omhandlet spørsmålet om gyldigheten av Forordning nr. 1257/2012 av 17.12.2013 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse på grunnlag av en anførsel om at Det europeiske patentkontorets meddelelse av europeiske patenter ikke var gjenstand for domstolkontroll for å sikre at dets avgjørelser var i samsvar med EU-retten.

Dette ble avvist av EU-domstolen, som påpekte at forordningen ikke regulerte meddelelse av europeiske patenter. Dette var regulert av Den europeiske patentkonvensjonen, som ikke er en del av EU-retten, og som heller ikke blir gjort til en del av EU-retten som en følge av forordningen.

Spania anførte videre at TFEU artikkel 18 andre ledd om Rådets kompetanse til å vedta forordninger til beskyttelse av immaterialrettigheter, ikke ga tilstrekkelig hjemmel for vedtakelse av forordningen. Dette ble også avvist av EU-domstolen, som påpekte at enhetspatentet var et egnet virkemiddel for fremme ensartet beskyttelse av immaterialrettigheter i de deltakende medlemsstatene.

Den andre av de to avgjørelsene – C-146/13 Spania v. Rådet – omhandlet spørsmålet om gyldigheten av Forordning nr. 1257/2012 på grunnlag av en anførsel om at språkregimet forordningen etablerer for behandling av europeiske patenter, hvor domstolens språk er begrenset til engelsk, fransk eller tysk, i strid med EU-rettens prinsipp om ikke-diskriminering. Spania anførte at om dette prinsippet skulle fravikes måtte dette begrunnes ut fra andre kriterier enn rent økonomiske.

High Quality Machine Translation System?
Dette ble avvist av EU-domstolen, som påpekte at forordningen hadde et legitimt formål i å redusere kostnadene ved håndheving av patenter. Forordningen var videre forholdsmessig da den avveier interessene til patentsøkere og andre aktører blant annet gjennom kompensasjonsordninger for refusjon av kostnader til oversettelse i en overgangsperiode på 12 år, frem til et system for «maskinoversættelser af høj kvalitet» foreligger.

I og med EU-domstolens avgjørelser er de siste EU-rettslige hindrene for etablering av Den europeiske patentdomstolen ryddet av veien; noe som kanskje ikke var helt uventet, gitt Generaladvokatens anbefaling til EU-domstolen i saken.

For egen del ser Immaterialrettstrollet imidlertid mest frem til det bebudede systemet for «høykvalitets» maskinoversettelse av patenter og patentsøknader, men innser at det nok er et stykke igjen…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar